Jake Aikman, Art United Us, Kiev, 2017 – Photo: Iryna Kanishcheva